Strona Główna Mapa Strony Drukuj Forum English
Portal Funduszy Strukturalnych
INTERREG > Współpraca Terytoria... > Europejska Współprac... > Współpraca transgran... > Polska - Słowacja
 
 

Poleć znajomemu
Nadawca
Adres email odbiorcy
Format wiadomości
Opis

 

 

Polska - Słowacja
2008-10-14

PROGRAM OPERACYJNY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ RZECZPOSPOLITA POLSKA - REPUBLIKA SŁOWACKA 2007-2013

Uruchomiono nabór projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Słowacja 2007-2013
2008-08-14

14 sierpnia 2008 r. rozpoczął się pierwszy nabór projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013, który  potrwa do 31 października 2008 r.

1. Nabór zostaje uruchomiony dla dwóch osi priorytetowych Programu:

 • Oś priorytetowa I: Rozwój infrastruktury transgranicznej
  • temat 1. infrastruktura komunikacyjna i transportowa
  • temat 2. infrastruktura ochrony środowiska
 • Oś priorytetowa II: Rozwój społeczno-gospodarczy
  • temat 1. rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki
  • temat 2. ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
  • temat 3. projekty sieciowe

2. Partnerstwo

Projekty realizowane w ramach programu muszą spełniać co najmniej 2 z 4 warunków zawartych w artykule 19 Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 czerwca 2006 r.

3. Obszar kwalifikowalny programu:

 • W Polsce podregiony (NTS III): bielsko-bialski, nowosądecki, krośnieńsko-przemyski oraz regiony (NTS IV): oświęcimski, pszczyński, rzeszowski oraz powiat grodzki Rzeszów,
 • Na Słowacji: Žilinský kraj i Prešovský kraj.

4. Szacowana wartość środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dostępnych w ramach naboru to 20 mln euro.

5. Kwalifikujący się beneficjenci:

 • jednostki samorządowe, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki administracji ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,
 • organizacje pozarządowe non-profit,
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

Oryginał oraz dwie kopie Formularza Wniosku wraz z załącznikami oraz wersją elektroniczną Formularza Wniosku na CD należy dostarczyć w opieczętowanej kopercie listem poleconym, kurierem lub osobiście do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Krakowie (Polska) najpóźniej ostatniego dnia trwania naboru tj. 31 października 2008 r. do godziny 17.00. Datą wiążącą jest data złożenia oryginalnego pakietu aplikacyjnego. Zostanie ona zweryfikowana poprzez sprawdzenie daty na stemplu pocztowym na kopercie. Adres WST:

WSPÓLNY SEKRETARIAT TECHNICZNY
Program Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013
Al. Słowackiego 56/6
30 - 018 Kraków
tel./fax 012 294 60 87
nabor@plsk.eu


Program, Pakiet aplikacyjny oraz inne, ważne informacje są dostępne na stronach internetowych Programu www.plsk.eu 
oraz w sekcji ważne dokumenty 

Wszystkie pytania dotyczące naboru prosimy przesyłać w języku polskim lub angielskim na adres nabor@plsk.eu


Today, i.e. 14th of August 2008 the first call for proposals for the Cross-border Co-operation Programme Republic of Poland – Slovak Republic 2007-2013 has been launched. The deadline for the first call for proposals is 31th October 2008.

1. The call is open for projects within the two Priority Axes:

 • Priority Axis 1: Economic Competitiveness
  • subject 1: communication and transportation infrastructure
  • subject 2: environmental infrastructure
 • Priority Axis 2: Attractiveness and common identity
  • subject 1: development of cross-border co-operation in tourism
  • subject 2: protection of cultural and natural heritage
  • subject 3: networking

2. Partnership

The projects under the programme have to meet at least two of the four criteria described in Article 19 of the Regulation (EC) No 1080/2006 of the European Parliament and the Council of 5 July 2006.

3. Eligible area of project implementation:

 • In Poland sub-regions (NTS III): bielsko-bialski, nowosądecki, krośnieńsko-przemyski and districts (NTS IV): oświęcimski, pszczyński, rzeszowski and Rzeszów city district.
 • In Slovakia: Žilinský kraj and Prešovský kraj.

4. The ERDF amount available within the call for proposals is estimated for 20 mln euro.

5. Eligible applicants:

 • self-government units, their unions and associations,
 • administration units established by state or self-government units established by self-government  in purpose of providing of public services,
 • non- profit NGOs,
 • European Groupings of Territorial Cooperation.

The Original and two copies of the Application Form with the attachments and electronic version of the Application Form on the CD are to be delivered in sealed envelope by registered mail, courier, or in person to the Joint Technical Secretariat at the latest by the end of the call i.e. 31 October 2008, 17.00. The binding date is the date of the submission of the original of application package. This will be checked through the date of postal stamp on the envelop. The JTS address is:

JOINT TECHNICAL SECRETARIAT
Cross-border Co-operation Programme
Republic of Poland – Slovak Republic 2007-2013
Al. Słowackiego 56/6
30-018 Kraków, Poland

tel./fax 012 294 60 87
nabor@plsk.eu

The Application Pack (including Application Form and Programme Manual) is available on the website www.plsk.eu
and can be downloaded from the
Application Pack 

All documents can be also downloaded from the website of the Ministry of Construction and Regional Development of Slovak Republic www.build.gov.sk (section „aktuality“) together with special announcement regarding the private resources within a project.

All questions regarding the call of proposals please send in Polish or English directly to nabor@plsk.eu 

 
 

do góry ...
Polska - Słowacja

O programie
Ważne dokumenty
Kontakt

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna  
Copyright © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju , ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, Tel.: (22) 461 30 00